موقعیت : گذرگاه » درباره ما

ﮔﺬرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺎرب ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﺮه ی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار دارد.

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ داﻧﺶ، ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﻣﯿﻦ ، ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

چارت سازمانی گذرگاه صنعت و تجارت ایرانیان

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در راﺳﺘﺎی ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺬرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ و اراﺋﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و وارداﺗﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آدرس www.gozargah.biz اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ روز ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن